Com fer la Penyora fiscal per la transparència


Com a Penyora Fiscal, cada persona decideix la quantitat que cregui oportuna. Per exemple, si volem recordar que som el 99%, podem fer la penyora a partir de 99 cèntims, 9,9 euros, 99 euros, 999 euros…

En la declaració del IRPF la quantitat escollida es pot consignar com a retenció a la casella 752 o 748 “Ingressos a compte” a l’apartat “Retencions i altres pagaments a compte”. S’ha de tatxar el concepte i posar “Penyora fiscal per la transparència”.

La quantitat que s’hagi apuntat com a Penyora Fiscal es pot consignar a l’Agència Tributària Catalana o a la Caja General de Depósitos, si no es vol que en una possible revisió  ens apliquin interessos per demora. També es pot fer la consignació a una entitat de banca ètica, però en aquest cas ens poden aplicar recàrrecs de demora si tramiten un expedient.

Juntament amb la declaració de la renda, s’ha de lliurar el comprovant del dipòsit efectuat en concepte de “Penyora fiscal per la transparència” i la carta en que es demana la transparència i la informació al Governs i als bancs per les ajudes donades al sector financer (veure models a continuació tant per a declaracions “amb dret a devolució” com per a “declaracions a ingressar”).

En cas que Hisenda faci una proposta de liquidació paral·lela, es poden fer al·legacions i recursos. D’acord amb l’article 43 del RD Llei 939/2005 de 29 de juliol, Reglament General de Recaudació, quan s’interposen reclamacions i recursos es pot  anar a “la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones públicas”, a consignar l’import de la quantitat deguda.

Per fer consignacions:

Tràmits a l’Agència Tributària Catalana, carrer Fontanella, 6-8, 08010 Barcelona. Tel. 935 515 000. De 8:30 a 14 h. i dimarts de 16:30 a 18:30 d’octubre a maig. I de maig a octubre només de 8:30 a 14 h.

Al web www.atc.gencat.cat/web/guest/oficines trobareu la llista de les oficines territorials.

Per fer la consignació de la penyora fiscal prèviamemt cal entrar al web www.atc.cat i descarregar el Model S26 que trobareu seguint aquesta ruta: situeu-vos al menú de la dreta on trobareu l’enllaç al portal e-tributs. Un cop dins d’aquest portal, aneu al menú de l’esquerra i feu clic damunt “Tràmits i Gestions”. Dins el menú desplegable feu clic damunt a “Altres” i dins d’aquest segon menú desplegable a “Constitució  de  dipòsits  en efectiu”. Un cop us trobeu en aquest apartat, tindreu un quadre a la dreta on trobareu els “Formularis de sol·licitud de constitució de dipòsits en efectiu”. Fent clic damunt l’enllaç s’obrirà una pantalla on trobareu el “Model S26” que s’ha d’emplenar i imprimir. També podeu descarregar-vos aquest document mitjançant aquest enllaç. Aquest document indica un CCC on poder fer l’ingés.

Una vegada fet l’ingrés, s’ha d’entrar per registre a una de les oficines el comprovant de l’ingrés, juntament amb  el formulari S26.

Trámites en la  Caja General de Depósitos (Ministerio de Economía)

Via Augusta, 197-199 08021 Barcelona. Tel. 932 165 053

http://www.tesoro.es/sp/cajaDepositos/informacionGeneral/delegaciones_catalunya.asp

En aquesta web s’ofereix informació de caràcter general sobre la Caja General de Depósitos, així com la possibilitat d’obtenir impresos, el model 060, el trobareu clicant a aquest enllaç:

http://www.tesoro.es/doc/SP/cajaDepositos/borrador/BORRADOR1.pdf

S’ha d’anar presencialment a la Caja General de Depósitos que depen del Tesoro Público per a que et donin d’alta i omplin el model 060. Una vegada complimentat i posat el codi de barres, s’ha d’anar a una entitat bancària a fer l’ingrés, la còpia del full d’ngrés del dipòsit i la carta al delegat d’Hisenda, s’afegeix a la declaració i es deixa a l’entitat bancària o es porta al registre de l’Agència Tributària.

Decidim on volem que vagin els diners dels nostres impostos

Model de carta al/la delegat/da d’Hisenda per a declaracions amb dret a devolució

Sr/Sra

amb DNI

domiciliat a

carrer

EXPOSA

Que, en el marc de la campanya per la Transparència responsable dels governs i dels bancs per exigir al Govern la màxima transparència sobre les ajudes, préstecs, compra d’accions… a la banca espanyola, el col·lectiu Ciutadania Activa, des del 2008 espera resposta del Govern Espanyol:

El govern explicarà d’on surten els diners d’injecció de recursos al sistema financer, a qui beneficien i quin cost tenen. Publicarà per internet -en una pàgina accessible i comprensible- totes les operacions, indicant els beneficiaris, les taxes d’interès, les condicions i terminis de devolució.”

Que, raons de consciència, recollides a la Constitució Espanyola, no em permeten contribuir al finançament que el Govern està atorgant a la banca espanyola mentre no es faci amb “total transparència i no hi hagi garanties que els préstecs seran retornats”.

Que per aquesta raó

SOL·LICITO: Que la quantitat a retornar sigui la de xxxxxx euros i no la de xxxxx euros, tal com seria sense la penyora o consignació fiscal.

Els xxxx euros retornats els consignaré en l’Agència Tributària Catalana o en la banca/caixa ética xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a inversions ètiques i transparents en economia productiva sostenible i no especulativa, en espera que tingui garanties escrites i públiques sobre el retorn d’aquests fons d’ajuda pública als bancs.

El saluda atentament,

A x, de x de 2012

Sr./Sraa Delegat/da d’Hisenda de

Model de carta al/la delegat/da d’Hisenda per a declaracions a ingressar

Sr/Sra

amb DNI

domiciliat a

carrer

EXPOSA

Que, en el marc de la campanya per la Transparencia responsable dels governs i dels bancs per exigir al Govern la màxima transparència sobre les ajudes, préstecs, compra d’accions… a la banca espanyola, el col·lectiu Ciutadania Activa, des del 2008 espera resposta del Govern Espanyol:

El govern explicarà d’on surten els diners d’injecció de recursos al sistema financer, a qui beneficien i quin cost tenen. Publicarà per internet -en una pàgina accessible i comprensible- totes les operacions, indicant els beneficiaris, les taxes d’interès, les condicions i terminis de devolució.”

Que, raons de consciència, recollides a la Constitució Espanyola, no em permeten contribuir al finançament que el Govern està atorgant a la banca espanyola mentre no es faci amb total transparència i no hi hagi garanties que els préstecs seran retornats”.

Que per aquesta raó he realitzat en la meva declaració de la renda adjunta una deducció provisional que incloc en l’apartat corresponent i que és de xxxxx Euros en l’Agència Tributària Catalana o en la banca/caixa ética xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a inversions ètiques i transparents en economia productiva sostenible i no especulativa, en espera que tingui garanties escrites i públiques sobre el retorn d’aquests fons d’ajuda pública als bancs.

Adjunto a aquesta declaració el rebut d’ingrés de la consignació que per valor de xxxxxxx Euros he fet a l’Agència Tributària Catalana o a l’entitat financera xxxxxxxxxxxxxxxxxx per a inversions ètiques i transparents en economia productiva sostenible i no especulativa,

El saluda atentament,

A x, de x de 2012

Sr. Delegat d’Hisenda de

Anuncis